Praktisk information

Henvisning, afbud, tavshedspligt og klage​

Klinikkens adresse er:

Kornblomstvej 113
9000 Aalborg.
Der er navneskilte med angivelse af kontor nr.

Sygesikringshenvisning

En sygesikringshenvisning giver ret til 12 samtaler hos en psykolog efter eget valg. Henvisningen kan gives i op til et halvt år efter den udløsende begivenhed, med mulighed for dispensation i op til 1 år. Du skal dog have bestilt en samtale med en psykolog senest 1 måned efter, at du har modtaget henvisningen. Hvis du er mellem 18 og 21 år, er der mulighed for vederlagsfri psykologbehandling (gratis). Såfremt du har fået henvisningen inden du er fyldt 22. gælder gratis psykologbehandling selvom du i løbet af behandlingen fylder 22 år. Fra august 2021 udvides ordning til personer mellem 18-25 år, dog kun for angst og depression.

Takster og Andre pratiske oplysninger:

Egenbetaling ved tilskud fre den offentlige sygesikring.

1.Konsultation                                                                                                              kr.424,50

2.og efterfølgende behandling                                                                                 kr. 353,72

Egenbetaling uden tilskud.

For en person                                                                                    kr. 1055,00/konsultation

Supervision

Indivduelt.                                                                                                     kr. 1455,00 pr.time

Grupper                                                                                                              Pris efter aftale.

Undervisning.                                                                                     Takster aftales særskilt.

Afbudsregler:

Afbud gives snarest muligt og senest dagen før kl. 16:00
Afbud kan gives på telefon 229860624 evt. på telefonsvarer, pr. SMS eller på mail.
Ved afbud efter kl. 16:00 eller ved manglende afbud vil der blive opkrævet honorar for konsultation. For personer med en sygesikring opkræves din egenbetaling, for øvrigt er gebyret 500 kr.

Der er knyttet egenbetaling selvom man er henvist fra egen læge.  Se taksterne for egen betaling her. Priserne reguleres to gange årligt. 1. april og 1. oktober.

Honorar afregnes efter endt konsultation via MobilePay (76786).

Såfremt du måtte have en aftale om, at fx Socialforvaltning eller Sundhedsforsikring betaler for din behandling, bedes du at medbringe skriftlig dokumentation.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, (ikke passiv/hvile medlemskab) er du berettiget til et tilskud på 200 kr. pr. samtale. Nogle har en Sundhedsforsikring eller et Prestiba Forsikring, der dækker psykolog-behandling. Det kan også være, at din arbejdsplads har en Sundhedsforsikring, du er dækket af.

Samtaler uden henvisning

Prisen for en samtale uden henvisning fremgår af min hjemmeside.

Tavshedspligt

Alle psykologer har jf. gældende lovgivning tavshedspligt omkring klienternes forhold.

Databeskyttelse (EU`s persondataforordning)

Som databehandler skal jeg behandle og opbevare dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

De data, der indsamles i klinikken under samtaleforløbet, er således kun de data, der er relevante for at kunne sikre dig et optimalt behandlings forløb. Ved samtaleforløbets start beder jeg dig underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

Med erklæringen giver du dit samtykke til, at jeg må indhente og behandle personfølsomme oplysninger om dig i det omfang, det er relevant og nødvendigt i forhold til behandling og journalføring, samt til opbevaring af dine oplysninger. Det kan være relevant af indhente oplysninger fra dig selv, egen læge, kommune eller forsikringsnetværk – afhængig af hvilken problematik, der skal belyses. Ligeledes kan det være relevant, at jeg videregiver personfølsomme oplysninger i forbindelse med lægehenvisning, ansøgning om flere timer til forsikringsselskaber, samt hvis der bliver anmodet om status/vurdering fra kommune/offentlige myndigheder (de skal dog også have din underskrift for at kunne indhente oplysninger).

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalisering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Sundhedsloven og BEK nr. 567 af 19.05.2017) som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning.

Ifølge lovgivningen (Sundhedslovens § 15, jvnf. stk. 5 og BEK nr 567 af 19.05.2017 § 6) har jeg som autoriseret psykolog pligt til at opbevare din journal (mine journalnotater) i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Du har dog ret til at få slettet andre persondata, fx oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser o.l. ved forløbets afslutning.

Når der er gået 5 år, efter at forløbet er afsluttet, vil alle data i din journal blive destrueret via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et aflåst journalskab og i sikret klienthåndteringsprogram (ClinicCare).

Klage

Hvis du i forløbet oplever forhold, som du er utilfreds med, opfordrer jeg dig til at sige det til mig, så vi kan løse eventuelle problemer med en dialog. Se folder (PDF) >

Utilsigtet hændelse

Når noget går galt med din eller din pårøendes behandling i sundhedsvæsnet, taler man om en utilsigtet hændelse og Styrelsen for patientsikkerhed kan kontaktes. Du kan finde yderligere informationer om utilsigtede hændelser, klagemulighed og erstatning på stps.dk samt i Styrelsen pjece.